Predstavljanje Skupštine građana

Učešće građana u procesu kreiranja javnih politika predstavlja dugogodišnji izazov sa kojim se institucije u Crnoj Gori suočavaju bez adekvatnog rješenja. Kako je smisao javnih politika da daju odgovore na pitanja od opšteg interesa, od velike je važnosti aktivno učešće građana u procesu njihovog kreiranja. Od toga kako su one definisane u krajnjem zavisi na koji način će pojedina pitanja, značajna za društvo ili lokalnu zajednicu, biti rješavana.

Skupština građana predstavlja instrument deliberativne demokratije, koji okuplja grupu ljudi, reprezentativnih demografskih karakteristika, koji uče, diskutuju i odlučuju o određenim važnim pitanjima. Krajnji cilj Skupštine građana je smanjenje jaza između građana i političkih elita. Ova grupa građana, odabrana kroz principe slučajnosti i reprezentativnosti, predstavlja tzv. mini javnost i daje reprezentativnu sliku stanovništva.

Istraživanje je pokazalo da skupštine građana mogu pružiti konstruktivan odgovor na krizne pojave sa kojima se danas suočavaju mnoga demokratska društva, poput gubitka povjerenja, selektivne uzdržanosti od učešća, kao i društvene polarizacije. Metodološki okvir obezbeđuje i da se odluke Skupštine građana mogu smatrati relevantnim za donosioce odluka, kao većinski stav populacije, i tako usmeravati njihov rad i odlučivanje.

Centar za demokratku tranziciju (CDT) je organizovao dvodnevnu obuku (16.-17.maj) o metodologiji za implementaciju Skupštine građana i u saradnji sa međunarodnim ekspertom Romanom Huberom predstavio predstavnicima organizacija civilnog društva. Na radionici su imali priliku da se upoznaju sa ovim modelom koji se već uveliko koristi u razvijenim evropskim zemljama.

Formiranje Skupštine građana Glavnog grada, treba da omogući građanima Podgorice da se na stručan, konstruktivan i ravnopravan način bave političkim pitanjima, i da njihov stav, u krajnjem, utiče na donošenje same odluke.

Ovaj događaj se realizuje kroz projekat “Snažno civilno društvo u službi aktivnih građana”. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.